• BrightClub?

Защита на лични данни

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

*** BRIGHT CLUB ***

Настоящата информация се предоставя на субекта на данните в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

1. Администратор на личните данни:

Личните Ви данни се обработват от “Брайт Клуб” ЕООД (BRIGHT CLUB), ЕИК 205514573, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков 8В, ет.3. Можете да се свържете с нас, като ни пишете на горепосочения адрес на дружеството или на e-mail: info@brightclub.bg.

По всички въпроси, свързани с обработката на лични данни от BRIGHT CLUB, можете да се свързвате и с нашето длъжностно лице по защита на данните на e-mail: dpo@brightclub.bg, както и да му пишете на адрес: гр. София, кв. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков 8В, ет.3

2. Категории обработвани лични данни:

Във връзка със заявен от Вас интерес за ползване на BRIGHT CLUB - програма за достъп до намаления, преференции и специални оферти при пазаруване в България, достъпна за лица на възраст до 30 години притежаващи валидна банкова карта MasterCard, издадена от банка партньор и издаване на виртуална карта за намаления, BRIGHT CLUB обработва само лични данни предоставени от Вас в регистрацията Ви към програмата BRIGHT CLUB.

Лични данни, които се обработва BRIGHT CLUB във връзка с ползаването на програмата са:

 • Информация за притежавана банкова карта: само първите 6 и последните 4 цифри от номера и валидността на картата;

 • Информация за лична идентификация: име, дата на раждане, снимка;

 • Данни за контакт: мобилен телефон и/или електронен адрес;

 • Други данни: номер и валидност на виртуална карта BRIGHT CLUB.

За целите на маркетинга – изпращане на рекламни съобщения за предоставяни преференции за участници в програмата на BRIGHT CLUB, нейни партньори и др. BRIGHT CLUB обработва Вашите данни за контакт (мобилен телефон и/или електронен адрес), само ако сте дали своето изрично съгласие при регистрацията Ви или в последствие сте се абонирали за получаване на такъв тип съобщения.

 

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на BRIGHT CLUB и какви са последиците от това:

За да се регистрирате в прогамата за намаления, преференции и специални оферти предлагана от BRIGHT CLUB, да Ви бъде издадена виртуална карта за преференции и за да използвате картата, BRIGHT CLUB се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират и да докажат съответствието Ви с изискванията на програмата, а именно: номерът на банкова карта (първи 6 и последни 4 цифри) са ни необходими за да проверим, дали имате издадена валидна банкова карта MasterCard по младежка програма от банка партньор, а валидността на банковата Ви карта ни е необходима, защото в зависимост от нея и датата Ви на раждане ще бъде определена и валидността на виртуалната Ви BRIGHT CLUB карта. Имената и снимка Ви са ни необходими за персонализиранена Вашата виртуална карта за намаления, данните за контакт (имейл и/или мобилен телефон), за да можем да се свържем с Вас в качеството Ви на участник в програмата. Непредоставянето на тези данни препятства възможността да се включите в програмата и да се възползвате от преференциите предлагани от BRIGHT CLUB.

Непредоставянето на съгласие за обработване на данни за маркетингови цели не е пречка за включване в програмата BRIGHT CLUB и издаването на виртуална карта за намаления.

3. Цели и правни основания за обработване на лични данни:

3.1 Обработването на Вашите лични данни е необходимо във връзка със сключване и изпълнение на договора за учаситие в програмата между Вас и BRIGHT CLUB. На това правно основание BRIGHT CLUB обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на лицето, желаещо да се възползва от програмата за намаления и преференции предлагана от BRIGHT CLUB, проверка на верността на декларираните данни и проверка на съответствието с условията за участие в програмата;

 • Издаване на виртуална карта за преференции, съдържаща данни за идентификация на лицето, в т.ч. снимка;

 • Текуща проверка и контрол на верността и актуалността на предоставените данни;

 • Администриране и отговор на оплаквания/ запитвания/ жалби/ препоръки/ искания/ молби и др. от участници в програмта, както и комуникация, свързана с участието в програмата;

3.2 В изпълнение на свои законови задължения, BRIGHT CLUB обработва данните Ви за следните цели:

 • Задължения, свързани с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.

3.3 BRIGHT CLUB обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на субекта на данните за тяхното обработване за следните цели:

 • Получаване на рекламни съобщения за преференции, които участниците в програмата могат да ползват и директен маркетинг на продукти и услуги включително и такива предоставяни от партньори на дружеството;

3.4 Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на BRIGHT CLUB:

 • Оценка и установяване на удовлетвореността на участниците в програмата;

 • Информиране за изтичане на валидност на карта по програмата и възможностите за найното подновяване;

 • Възможност за включване в инициативи на дружеството или такива, по които BRIGHT CLUB е патньор.

4. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

4.1 Лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с BRIGHT CLUB обработват личните Ви данни от името на BRIGHT CLUB с цел изпращане на на рекламни съобщения и др.;

4.2 Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;

4.3 Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

 

5. Срок на съхранение на личните Ви данни:

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

5.1 Личните данни, обработвани във връзка с възникване, изменение, изпълнение или прекратяване на договорното правоотношение с BRIGHT CLUB - за срока на договора, съответстващ на срока на валидност на банковата карта и до 3 месеца след това. BRIGHT CLUB може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции във връзка с изпълнение/прекратяване правоотношението с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение;

5.2 Снимките, предоставени за персонализация на виртуалната карта се обработват само за тази цел и се съхраняват до изтичане на валидността на картата и до 3 месеца след това.

5.3 Личните данни, обработвани с цел изпращане на рекламни съобщения – до отписване от рекламния бюлетин, изричното оттегляне на даденото съгласие за получаване на рекламни съобщения или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

5.4 Личните данни, обработвани с цел спазване на данъчно–осигурителното законодателство се съхраняват 5 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

6. Изнасяне на данни извън Европейския Съюз:

BRIGHT CLUB не изнася и не обработва Внашите данни в страни извън Европейския съюз. Когато ползваме дружества, които обработват данни от наше име се уверяваме, че ако има обработване на данни извън ЕС, то се осъществява съгласно приложимото законодателство и е осигурено необходимото ниво на защита.

7. Права на субекта на данните във връзка с обработването на личните му данни:

Като субект на Вашите лични данни Вие имате редица права, насочени към BRIGHT CLUB като администратор на данните. Описание на тези права и редът за упражняването им са посочени по-долу в този раздел.

Всички посочени права можете да упражните чрез писмено заявление до BRIGHT CLUB в свободен текст, отправено лично от Вас или от изрично писмено упълномощено от Вас лице.

Можете да изпратите съответното заявление на пощенския адрес или имейл адреса на нашето длъжностно лице по защита на данните, посочени в т. 1 по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги . Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.

Ако имаме съмнения относно самоличността на лицето, което е направило искането, BRIGHT CLUB може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.

В случай, че исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, включително при повтаряемост, BRIGHT CLUB може:

 • Да наложи такса, като съобрази административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

 • Да откаже да предприеме действия по искането.

Имате следните права:

7.1 Право на достъп до личните Ви данни:

 • право да получите от BRIGHT CLUB потвърждение дали се обработват Ваши лични данни;

 • право да получите достъп до данните;

 • право да получите информация за: целите на обработването; за обработваните категории лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации; срок, за който ще се съхраняват личните данни; съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване; правото на жалба до надзорен орган; когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането и др. съгласно действащата нормативна уредба;

 • право да получите безплатно копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване. За допълнителни копия BRIGHT CLUB може да наложи такса въз основа на административните разходи. Упражняването на това право не може да засяга неблагоприятно правата и свободите на други лица.

7.2 Право на коригиране на личните Ви данни: имате право да поискате от BRIGHT CLUB да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се съобразявате с целите на обработването, имате право да поискате непълните лични данни да бъдат попълнени.

7.3 Право на изтриване на личните Ви данни (право „да бъдеш забравен”):

Имате право да поискате от BRIGHT CLUB изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне при наличие на някое от нормативните основания за това, включително, но не само:

 • когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • при оттегляне на съгласието Ви за обработка на данните, в случай, че няма друго правно основание за обработването;

 • при направено от Вас възражение срещу обработването, в случай, че няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на нормативно задължение, което се прилага спрямо администратора.

Упражняването на правото на изтриване на личните Ви данни може да бъде ограничено, доколкото обработването е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на нормативно задължение на администратора, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • в други случаи, предвидени в нормативната уредба .

7.4 Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни:

Имате право да изискате от BRIGHT CLUB ограничаване на обработването на личните Ви данни при наличие на някое от нормативните основания за това, включително:

 • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

 • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните..

В тези случаи данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

7.5 Право да се направи възражение срещу обработването на личните Ви данни:

Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на личните Ви данни, когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на BRIGHT CLUB. В този случаи BRIGHT CLUB прекратява обработването на личните данни, освен ако съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни за целите на директния маркетинг и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. В този случай BRIGHT CLUB прекратява обработването на личните данни за тези цели.

7.6 Право на преносимост на личните Ви данни:

Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, без да бъдете възпрепятствани от нас. При поискване от Ваша страна и когато е технически осъществимо, личните Ви данни могат да бъдат пряко прехвърлени от BRIGHT CLUB на друг администратор. Упражняването на правото на преносимост не може да засяга неблагоприятно правата и свободите на други лица.

7.7 Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:

Имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни, в случай, че обработването се основава на дадено съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди съгласието да бъде оттеглено.

7.8 Право на жалба до надзорен орган:

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (https://www.cpdp.bg/).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от BRIGHT CLUB, можете да го направите на посочените данни за контакт с нас или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените в т.1 данни за контакт).

8. Автоматизирана обработка и профилиране:

BRIGHT CLUB не прилага автоматизирано вземане на решения спрямо участници в програмата. BRIGHT CLUB не взема решения, основани единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, които да пораждат правни последици за участниците или по подобен начин да ги засягат в значителна степен.

9. Технически и организационни мерки за защита на личните данни и правата и свободите на субектите на данни

BRIGHT CLUB прилага технически и организационни мерки за защитата на правата и свободите на субектите на данни и за защита на личните данни от противоправно обработване, в т.ч., но не само от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, неправомерен достъп, изменение или разкриване и други. Предприеманите мерки са съобразени със съвременните технологични достижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

 

10. Оценка на въздействието върху защитата на данните

10.1 BRIGHT CLUB е извършило предварителна оценка на въздействието на предвидените операции по обработването върху защитата на личните данни, в която са оценени необходимостта и пропорционалността на операциите по обработването по отношение на целите на обработването, рисковете за правата и свободите на субектите на данни и са предвидени мерки за справяне с рисковете, включително мерки за сигурност и механизми за осигуряване на защитата на личните данни.

10.2Периодично и при необходимост, в т.ч. при промяна в риска, се извършва нов преглед и оценка на въздействието върху защитата на данните.

 

11. Приложимо право

11.1 В случай на противоречие между правилата в настоящото Уведомление и императивни разпоредби на действащото законодателство, прилага се съответната императивна нормативна разпоредба.

11.2 За неуредените въпроси в настоящото Уведомление се прилага действащото българско и европейско законодателство.

 

Влез в Bright клуба

и се възползвай от
многобройни намаления

Топ намаления

Свали и ти безплатно

Bright Club приложение за Android и iOS

Запиши се за бюлетин

и научавай първи за всички нови намаления