• BrightClub?

Общи условия

 УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТ НА BRIGHT CLUB

 

В сила от 1 ноември 2019

  

Настоящите условия регламентират отношенията между БРАЙТ КЛУБ ЕООД от една страна и от друга страна потребителите на уебсайта: www.brightclub.bg. Като потребител Вие следва да се запознаете със съдържанието на условията за ползване на уебсайта. Чрез достъпа до (зареждането на) уебсайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите условия, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля, не използвайте уебсайта.

 

1.       Страни по условията за ползване на Уебсайта:

1.1     БРАЙТ КЛУБ ЕООД (наричано за краткост BRIGHT CLUB), търговско дружество с ЕИК и регистрация по ДДС 205514573, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков 8В, ет.3. и имейл: info@brightclub.bg, от една страна и от друга страна

1.2     Всяко лице, което ползва www.brightclub.bg (Уебсайта), наричано по-нататък Потребител. Непълнолетните лица ползват Уебсайта със съгласието на своите родители или попечители.

 

2.       Ползване на уебсайта:

2.1     BRIGHT CLUB, чрез Уебсайтa, предоставя на Потребителя за лично ползване информация относно програмата за намаления, преференции и специални оферти при пазаруване в България, наречена BRIGHT CLUB PROGRAM (наричана за краткост Програмата), организирана и разпространявана от BRIGHT CLUB при стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на изискванията и условията, посочени в тези условия и в  Уебсайта, а именно:

 • Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни, снимки и др., публикувани в Уебсайтa;
 • Търсене и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени в Уебсайтa, както и препратки към сайтове на трети лица;
 • Общи условия за включване в Програмата.

 

2.2     Потребителят няма право да използва Уебсайта по начин, чрез който се нарушава закон и/или тези условия, и/или по начин, чрез който се нарушават правата на трети лица, и/или за качване и/или разпространение на материали, съдържащи вируси, рекламни програми и/или продукти, или подобни компютърни програми, които могат  да засегнат неблагоприятно права и интереси на трети лица. Потребителят няма право да извършва злоумишлени деяния, при или във връзка с ползването на Уебсайта.

 

3.       Програмата BRIGHT CLUB и  условия за включване:

3.1     BRIGHT CLUB PROGRAM е програма за намаления, преференции и специални оферти за пазаруване в България, които се предоставят на млади пълнолетни граждани, които са на възраст под 30 години и притежават дебитна или кредитна карта Mastercard, издадена от една от банките Партньори на BRIGHT CLUB.

 

3.2     В програмата BRIGHT CLUB PROGRAM, организирана и разпространявана от BRIGHT CLUB, могат да се включат всички млади пълнолетни граждани, които изпълняват едновременно следните условия:

 

 • са на възраст под 30  години;
 • притежават в качеството си на физическо лице, валидна дебитна или кредитна карта Mastercard, издадена от една от следните банки партньори -  Обединена Българска Банка АД, Кей Би Си Банк България ЕАД;
 • свалили са от App Store или Google Play приложението за мобилни телефони BRIGHT CLUB APP;
 • направили са своята регистрация в приложението, като са попълнили нужните данни и са прикачили своя снимка, и са получили своята BRIGHT CLUB CARD - виртуална карта за преференции.

3.3     Включването в програмата BRIGHT CLUB PROGRAM и ползването на намаления и преференции предлагани с BRIGHT CLUB CARD е безвъзмездно.

3.4     Доставката на виртуалната карта BRIGHT CLUB CARD е безвъзмездно и се извършва посредством получаване на персонална виртуална карта в приложението BRIGHT CLUB APP, достъпно безплатно от  App Store или Google Play.

3.5     Доставката на виртуалната карта BRIGHT CLUB CARD се извършва до 1 час от регистрация, след верификация дали възрастта на Потребителя и подадените данни за притежавана банкова карта отговарят на условията за участие в BRIGHT CLUB PROGRAM описани в 3.2. BRIGHT CLUB CARD не проверява дали подадените имена съответстват на имената, на които е издадена регистрираната за програмата банкова карта, както и дали подадената снимка, с цел персонализиране на картата, е на лицето, чиито данни са подадени. Потребителят носи пълна отговорност, в случай на предоставяне на невярно съдържание.

4.       Прекратяване на участието в програма BRIGHT CLUB:

 

4.1     Срокът за ползване на привилегиите предоставяни от BRIGHT CLUB PROGRAM, съответно срокът на договора между BRIGHT CLUB и Потребителя, е до последния ден от месеца, в който изтича банковата карта на Потребителя, с която е регистриран в Програмата или датата, на която Потребителят навършва 30 години, което събитие настъпи по-рано.

4.2     Срокът може да бъде прекратен по-рано с едностранно волеизявление от страна на Потребителя; от която и да е страна на база на някоя от предпоставките за участие в Програмата (например: при предсрочно закриване на банковата карта, с която Потребителя е регистриран в Програмата); при установяване, че подадените данни при регистрация са недействителни или в други, предвидени в закона случаи.

4.3     Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от договора за ползване на BRIGHT CLUB PROGRAM преди изтичането на неговия срок като информира BRIGHT CLUB за решението. Отказът може да се извърши чрез формуляр по образец, намиращ се на уебсайта, или да заяви по друг недвусмислен начин желанието си да се откаже. Потребителят следва да изпрати попълнения и подписан формуляр на e-mail: info@bightclub.bg

4.4     След изтичане срока на договора или в резултат на неговото по-ранно прекратяване виртуалната карта BRIGHT CLUB CARD спира да бъде активна, дори и Потребителят да продължи да има инсталирано на мобилния си телефон приложението BRIGHT CLUB APP.

4.5     Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние се носи от Потребителя.

5.       Ползване на картите:

5.1     Информация за преференциите за притежателите на карт ата BRIGHT CLUB CARD можете да откриете в Уебсайта. BRIGHT CLUB се стреми да обновява редовно информацията, но предвид обема и динамиката на промените, не можем да гарантираме нейната изчерпателност и актуалност.

5.2     За използване на намаление, специална цена или друга преференция виртуалната карта се представя пред съответния търговец или организация преди завяване за ползване/закупуване на стоката или услугата. Заплащането на Вашата покупка можете да направите както с Вашата MasterCard банкова карта, с която сте регистриран в програмата BRIGHT CLUB, така и в брой или по банков път, ако се предлага от съответния търговец.

5.3     BRIGHT CLUB не носи отговорност за качеството на стоките и услугите, предоставени на притежателя на картата от трети лица – доставчици на стоки или услуги. Отношенията във връзка с реализирането на гаранции се уреждат между съответния производител, дистрибутор или друг търговец и притежателя на картата.

6.        Авторски права:

6.1     Всички права върху Уебсайта и материалите в него са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

6.2     Цялата информация, документи и илюстрации, публикувани на този уебсайт са собственост на BRIGHT CLUB и/или Партньори на BRIGHT CLUB. Използването им е разрешено само при условие на стриктно спазване на авторските права. Публикуваните материали могат да се използват само за лични цели, като не се допуска промяната им по никакъв начин.

 

7.       Защита на лични данни:

7.1     BRIGHT CLUB е администратор на лични данни и се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн.

 

7.2     Подробна информация относно политиката на BRIGHT CLUB за поверителност и защита на личните данни можете да намерите в Уведомлението за поверителност и защита на личните данни, публикувано в Уебсайта.

 

 

8.       Ограничаване на отговорността

8.1     BRIGHT CLUB прави всичко възможно, за да поддържа в уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

 

8.2     Публикуваната в уебсайта информация, независимо от това, че е била актуална в деня в който е публикувана, може да не е актуална към настоящия момент, за това препоръчваме на потребителите да я проверяват преди да я използват под каквато и да било форма.

 

8.3     Потребителите на уебсайта използват предоставената в него  информация на своя собствена отговорност. BRIGHT CLUB, както и трети страни, свързани с публикуването на материали в сайта, поддръжката и разпространението му не носят никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви до уебсайта или използването на информация, публикувана на него.

 

8.4     BRIGHT CLUB не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Уебсайта.

 

8.5     BRIGHT CLUB не носи отговорност за временно прекратяване на функциите на сайта, за поява на вирусни атаки или дефекти в работата на сървъра, на който е позициониран уебсайтът и за каквито и да било други технически проблеми, свързани с хостинга. BRIGHT CLUB не носи отговорност за злоумишлени деяния на потребители и/или на трети лица и/или за последиците от такива.

 

8.6     BRIGHT CLUB не носи отговорност за промени във вида и броя на преференциите.

 

8.7     BRIGHT CLUB не носи отговорност и не дава гаранции, че компютърът или друго възпроизвеждащо устройство на Потребителя ще предаде характеристиките и образа на уебсайта по най-точния и идентичен към действителните цветове и форми начин.

 

8.8     BRIGHT CLUB не носи отговорност за вида и качеството на стоките и/или услугите, а така също и за поведението на търговците и/или трети лица, предлагащи съответните преференции, тъй като отговорността за тях е на съответния търговец, доставчик, дистрибутор и/или производител.

 

9.       Препратки към сайтове на трети страни

9.1     Този уебсайт съдържа препратки към сайтове на трети страни. Предоставянето на такива препратки не означава, че BRIGHT CLUB одобрява публикуваното в тях съдържание.

9.2     BRIGHT CLUB не поема отговорност за съдържанието на информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), публикувана на тези сайтове, в т.ч. и за евентуални вреди, произтичащи от използването на тази информация по какъвто и да е начин.

9.3     BRIGHT CLUB не поема отговорност за това препратките към сайтове на трети страни да осигуряват само качествена информация.

9.4     Препратките към други сайтове са предоставени единствено с цел удобство на потребителите, които посещават и използват тези сайтове на своя собствена отговорност.

9.5     Изборът на BRIGHT CLUB за препратки към сайтове на трети страни в никакъв случай не трябва да ограничава потребителите да ползват само тези препратки.

 

10.   Заключителни разпоредби

10.1  BRIGHT CLUB си запазва правото едностранно да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в уебсайта. Потребителите са длъжни да следят за промяна в актуализациията на тези условия.

10.2  BRIGHT CLUB си запазва правото да променя вида на уебсайта  и информацията, публикувана на него. Това може да бъде направено без предварително известяване и/или съгласие на Потребителите. Промените влизат в сила незабавно и стават задължителни за Потребителите от момента на публикуването им на уебсайта.

10.3  Уебсайтът ползва „бисквитки“ (cookies), условията за които се публикуват на уебсайта.

 

10.4  Жалби могат да бъдат подавани по електронна поща на info@brightclub.bg или на адрес: гр. София, кв. Драгалевци, ул. Акад. Петър Динеков 8В, ет.3. При подаване на жалба картопритежателят следва да посочи своите имена, номер на картата му, данни за контакт, в какво се състоят оплакването и искането, подпис на лицето. BRIGHT CLUB се стреми да отговаря на жалбите в разумен срок (обикновено в срок от 10 работни дни), като жалби подадени без данни по предходното изречение на се разглеждат. В случай, че не бъде постигнато съгласие, неразрешените спорове могат да бъдат отнесени за разглеждане до Общата помирителна комисия за алтернативно решаване на потребителски спорове към Комисията за защита на потребителите, с адрес: гр. София 1000, пл. Славейков No 4А,тел. 02/ 9330 517, www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg; платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) с адрес   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG; до компетентния съд или друг орган съгласно българското законодателство.

 

10.5  Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези условия няма да води до недействителност на целия договор.

10.6  За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. 

 

11.   ДЕФИНИЦИИ

При прилагането и тълкуването на тези УСЛОВИЯ, посочените по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

 

 • „УЕБСАЙТ” е уебсайтът www.brightclub.bg.
 • „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва Уебсайт и/или някаква услуга, предоставяна чрез него.
 • „ПАРТНЬОР“ е организация, която има партньорски отношения с BRIGHT CLUB.
 • „ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЯНИЯ” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи и др., както и осъществяването на каквото и да е поведение, което може да се квалифицира като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • „СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ” е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави ползването на Уебсайта обективно невъзможно. 

Влез в Bright клуба

и се възползвай от
многобройни намаления

Топ намаления

Свали и ти безплатно

Bright Club приложение за Android и iOS

Запиши се за бюлетин

и научавай първи за всички нови намаления